ponedeljek, 22. junij 2015

Množično odprto spletno izobraževanje učiteljev

V prispevku predstavljamo rezultate pilotne izvedbe MOOC tečaja, ki je bil, za potrebe usposabljanja učiteljev, razvit v okviru mednarodnega projekta Hands-On ICT. Projekt financira EU. V pettedenski tečaj, ki se je izvajal v angleškem jeziku, se je vključilo 734 udeležencev. Glede na to, da se je tečaj izvajal prek Moodla, evalvacija izvedbe temelji na podatkih, pridobljenih iz sistema ter na anketi, ki smo jo izvedli ob zaključku tečaja. Študentje (udeleženci), vključeni v MOOC, so opravljali različne tedenske dejavnosti. Za vse uspešno zaključene tedenske dejavnosti so udeleženci prejeli značko, ki odraža uspešnost študenta. Vseh 6 značk je prejelo manj kot 10 % študentov, kar je značilno tudi za MOOC tečaje, ki jih ponujajo Udacity, Coursera ali edX. Na osnovi zbranih podatkov smo poskušali izluščiti nekaj povezav med uspešnostjo udeležencev in drugimi zajetimi spremenljivkami. Izpostavili bi vlogo moderatorja, ki je običajno vpeljana v MOOC ter same vsebine tečaja, ki morajo biti za udeleženca zanimive in uporabne. 

Prispevek na Academia.edu

ponedeljek, 05. januar 2015

E-študij v slovenskem visokošolskem prostoru

Povzetek

Svetovni trendi izvajanja študija na daljavo oziroma e-študija se širijo tudi v slovenski visokošolski izobraževalni prostor. Tako za študijsko leto 2014/2015 visokošolski zavodi, za dodiplomski študij na daljavo, razpisujejo 930 vpisnih mest. Iz razpisa izhaja, da se študij na daljavo pojavlja le na izrednem študiju, čeprav bi takšen način študija, predvsem ker se študij izvaja prek spleta (e-študij), lahko predstavljal tudi način izvedbe rednega študija. V medijih se pojavljajo dvomi o kakovosti študija na daljavo, zato v prispevku prikazujemo pregled zakonodaje in spremljajočih dokumentov ter izpostavljamo kritične točke, na katere bi pri izvajanju e-študija morali biti pozorni. E-študij je le način izvedbe študija, pri čemer bi, ob upoštevanju sodobnih pedagoških pristopov, študij moral biti usmerjen na študenta in njegovo dejavnost ter doseganje učnih izidov akreditiranega študijskega programa. Enotna bi morala biti tudi presoja kakovosti izvedbe študija, za katero predlagamo, da se iz presoje prehodnosti, števila diplomantov ter časa trajanja študija, usmeri v presojo sistemov za spremljanje doseganja učnih izidov ter odgovornosti zanje. Področje presoje učnih izidov in doseženih kompetenc postavlja slovensko visoko šolstvo pred veliko preizkušnjo.
Prispevek

Delovni listi in delovni zvezki

Pred dnevi je bila objavljena  novica o tem, da bo MIZŠ osnovnim šolam krila delovne zvezke učencev 2. razredov me je spomnila na moje učite...